Logo Marveld

Vilkår og betingelser

Udlejning af cykler/e-cykler.

ARTIKEL 1: Lejesum
Lejen fastsættes på grundlag af de satser, der er gældende på tidspunktet for indgåelse af lejekontrakten med udlejeren, som angivet i hans forretningslokaler eller tilgængelige for inspektion.

ARTIKEL 2: Betaling

A. Lejebeløbet samt alle andre skyldige beløb i henhold til lejeaftalen, som indgår i (afregnings-)regnskabet, skal betales kontant til udlejerens adresse, medmindre andet er skriftligt aftalt.
B. Såfremt betaling ikke sker kontant, er udlejer berettiget til at forhøje de skyldige beløb med en rente på 1% pr. måned, hvilken forhøjelse betragtes som en betingelse for, at lejeren har fået henstand med betalingen, uden at lejerens forpligtelse til kontant betaling derved bortfalder. Denne forhøjelse træder i kraft 1 måned efter fakturadato, mens udlejer ligeledes er berettiget til, hvis lejer ligeledes undlader at forhøje det skyldige beløb med inkasso-, rets- og andre inddrivelsesomkostninger, herunder advokatomkostninger og de faktisk afholdte omkostninger. angive udenretlige omkostninger.
C. Det i kontrakten anførte depositum tjener til at betale alt, hvad lejer skylder udlejer i henhold til lejekontrakten, uden at det berører lejers forpligtelse til at betale ethvert beløb, der er tilbage efter afregning med depositummet kontant, og uden at det berører lejers ret. udlejer op til fuld kompensation.
D. Hvis lejer af en eller anden grund eller omstændighed ikke er i stand til at benytte det lejede, er udlejer ikke ansvarlig for de deraf følgende skader og omkostninger.
E. I det tilfælde, der henvises til i det foregående afsnit, forbliver lejeren forpligtet til at betale den fulde leje og eventuelle andre beløb, der er angivet på (afviklings) kontoen, medmindre det viser sig, at det lejede ikke kan bruges til det lejede. var resultatet af en mangel, der allerede var til stede ved lejeperiodens start.

ARTIKEL 3: Lejeperiode

A. Lejeperioden er perioden mellem påbegyndelses- og leveringstidspunktet som angivet i kontrakten.
B. Lejeperioden kan kun forlænges efter tilladelse fra udlejer og til de (forlængelses)takster, der er nævnt i artikel 1.
C. Midlertidig tilbagelevering af det lejede medfører, at lejeaftalen ophører uden ret til nedsættelse af det i kontrakten anførte lejebeløb eller forhøjelse som følge af en forlængelse.
D. Det lejede skal returneres til udlejerens adresse senest på det tidspunkt, der er angivet i kontrakten.
E. Hvis den oprindelige eller forlængede lejeperiode overskrides med mere end 15 minutter, fordi det lejede ikke leveres rettidigt på udlejerens adresse, fortsætter lejen indtil det tidspunkt, hvor det lejede returneres eller modtages af udlejeren, med de satser, der er nævnt i artikel 1, plus en bøde på 12,00 for hver dag, det lejede returneres eller modtages for sent, og uden at det berører eventuelle omkostninger og skader, som udlejeren har lidt.
F. Uden at det berører bestemmelserne i det foregående afsnit, har udlejeren i dette tilfælde ret til at erklære lejekontrakten for ophørt uden juridisk indgriben og til at kræve det lejede tilbage med det samme eller tage det tilbage, uanset hvor og hos hvem det befinder sig. Udlejeren har også denne myndighed, hvis lejeren ikke overholder nogen af betingelserne i lejekontrakten.

ARTIKEL 4: Brug
A. The rented property may only be used for its normal purpose and by the driver (s) specified in the rental contract. He / she must be returned to the landlord’s address in a clean state in the state in which he / she was received.
B. The tenant must take good care of the rented property. For example, he (she) must take all precautionary measures against damage, loss or theft.
C. The rented property may in any case not be used in the dunes and on the beach, if no paved paths and / or roads are used.

ARTIKEL 5: Skader, tab og tyveri
Lejer er ansvarlig for skade på eller bortkomst eller tyveri af det lejede eller dele heraf, samt cykelnøgler og kæde(r)/låse, mod beløb fastsat af udlejer efter sædvanlig standard, medmindre det i lejekontrakten er angivet under dagsværdi. Det lejede er ikke ansvars-/kaskoforsikret.

ARTIKEL 6: Omkostninger i lejeperioden
Alle afgifter og skatter i forbindelse med brugen af den lejede ejendom er for lejerens regning. På samme måde er alle omkostninger forbundet med brugen heraf, såsom opbevaring, vedligeholdelse og reparationer.

Lejer har lejet hos angivet udlejer og modtaget cykel/gokart etc. i god stand plus tilbehør med tilhørende stelnummer(er), hvis monteret, samt lejeperiode, leje (og depositum).

Ovenstående vilkår og betingelser gælder for kontrakten. Særligt § 5: “Lejer er ansvarlig for skade på eller bortkomst eller tyveri af det lejede eller dele heraf, samt cykelnøgler og kæde(r)/låse, mod beløb fastsat af udlejer efter sædvanlig standard, medmindre der i lejekontrakten er angivet under dagsværdi. Det lejede er ikke ansvars-/kaskoforsikret. “